Zbog specifičnih svojstava robe široke potrošnje koja se može naručiti putem sajta www.korpa-deli-market.com, Korpa Deli Market unapred obaveštava kupce da se saobraznost robe nužno posmatra i u srazmeri sa rokom trajanja iste.

Naručilac je dužan da prilikom preuzimanja robe proveri da li sadržaj pošiljke odgovara naružbini i da eventualno nije došlo do oštećenja prilikom dostave. Neophodno je da proverite svoj paket i da ga ne preuzimate ukoliko ima vidljivih oštećenja i lomova.
Reklamacije te vrste u vidu loma ili oštećenja potrebno je odmah po prijemu uputiti dostavnoj službi.

Ukoliko u slučaju prijema robe Naručilac ustanovi da roba nije odgovarajuća, odnosno da nije saobrazna ugovoru, ima pravo
da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, tj. da artikal zameni u roku od 14 dana za drugi. Ako su u pitanju proizvodi podložni pogoršanju kvaliteta ili sa kratkim rokom trajanja (proizvodi u temperaturnom režimu), naručilac ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznoszt odmah i bez odlaganja prilikom prijema robe.

Reklamacije te vrste potrebno je dostaviti prodavcu elektronskim putem na email adresu webshop@korpa-deli.com.

Korpa Deli Market će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, elektronskim putem potvrditi prijem reklamacije i broj pod kojim je zavedena reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija, odnosno saopštiti odgovor kupcu na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca iz prethodnog stava i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca iz prethodnog stava.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u propisanom roku, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Reklamacioni list možete preuzeti ovde.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, obaveštava se potrošač o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Obaveštenje o vansudskom rešavanju sporova možete preuzeti klikom na link dokumenta: Obaveštenje o vansudskom rešavanju sporova.